MUDr. Jiří Pešina
lékař, moderátor, publicista
mobil:
+420 602 833 953


e-mail:
pesina@centrum.cz
 
Nejbližší vysílání

Patologové pomáhají živým pacientům
Fotogalerie
Patologové pomáhají živým pacientům

Patologie je základní diagnostický obor medicíny. Doba, kdy se patologové zabývali pouze pitvami zemřelých osob, je už dávno pryč. Dnes se převážně věnují mikroskopickému zkoumání vzorků nemocných tkání odebraných z těla živého pacienta, a určují z nich diagnózu. Samotné pitvy mrtvých tvoří zhruba jednu čtvrtinu jejich práce. Lékaři operačních oborů odeberou během operace, při endoskopickém vyšetření či punkcí z těla pacienta část nemocné tkáně nebo dokonce celé patologické ložisko.  Vzorek odebrané tkáně pošlou na patologické oddělení, kde ho laboranti zpracují a zhotoví mikroskopický preparát, který  patolog hodnotí  v mikroskopu. Diagnostika se v dnešní době soustřeďuje zejména na diagnostiku nádorových onemocnění. Patologové dokáží z preparátu určit, zda jde o nádorové či nenádorové ložisko, stanovit biologickou povahu a histologický typ nádoru i stupeň jeho zhoubnosti. U některých typů nádorů lze zjistit,  jakou protinádorovou léčbu je možné použít či jak jsou nádory na tuto léčbu citlivé. K tomuto hodnocení se využívají speciální, zejména imunohistochemické, metody, kdy se pomocí protilátek detekuje přítomnost antigenů, které jsou specifické pro určité nádorové buňky. Patologové musí často určit diagnózu i v průběhu operace. Jestliže má operatér během operačního zákroku pochyby o povaze operované tkáně, zašle materiál na patologii k provedení tzv. peroperační biopsie. Vzorek tkáně se zmrazí, zpracuje a do 15 minut vyhodnotí. Operatér se tak již během operace dozví podrobnosti o vzorku tkáně, např. zda se jedná o zhoubný či nezhoubný nádor.  Podle výsledků se rozhodne, jak radikální operační zákrok zvolí. Patologové provádějí i cytologickou diagnostiku, která spočívá ve vyšetření tekutiny či stěru tkáně obsahující jednotlivé buňky. Vzorky se získávají z tělních tekutin - z moče, z výpotků hrudní nebo břišní dutiny, hlenu, stěrů sliznic i punkcí orgánů. Při této metodě patologové zkoumají jednotlivé izolované buňky. Nejčastější oblastí cytologického vyšetření je gynekologická cytologie děložního čípku, kdy specialisté hodnotí  změny buněk, které mohou vést k nádorovému onemocnění. Pitvy zemřelých poskytují informace o bezprostřední příčině smrti i o základním onemocnění a o komplikacích chorob, které vedly ke smrti. Pitva je potřebná i kvůli ověření správných operačních a léčebných postupů. Obvykle se jí účastní i klinický lékař, který pacienta léčil.


Fotografiie jsou roztříděné do několika kategorií.